متن سربرگ خود را وارد کنید

اجرا و مشاوره خدمات شبکه های کامپیوتری

اتوماسیون های حضور و غیاب

برگذاری دوره های آموزشی اجرا شبکه های کامپیوتری و سیستم ها نظارت تصویری

نصب و راه اندازی سیستم های نظارت تصویری و سیستم های اعلان سرقت